Giải quyết bài toán quản lý vỏ đổi trả trong kinh doanh bia nước ngọt

Giải quyết bài toán quản lý vỏ đổi trả trong kinh doanh bia nước ngọt

Trong kinh doanh bia nước ngọt, ngoài quản lý bán hàng, mua hàng, thì có một bài toán khó khăn không kém chính là bài toán quản lý vỏ đổi trả.
Nhiều giải pháp phần mềm quản lý đại lý/ npp bia nước ngọt trên thị trường hiện nay chỉ quản lý bán hàng, kế toán. Do đó chưa quản lý triệt để các vấn đề trong kinh doanh bia nước ngọt.

Hiểu được vấn đề đó, phần mềm Việt cung cấp giải pháp phần mềm quản lý kinh doanh bia nước ngọt, tích họp module quản lý vỏ đổi trả. Giúp các đại lý/ npp bia nước ngọt quản lý toàn diện hơn.

Thiết lập hàng hóa – vỏ. Khi mua hàng, bán hàng, chủ cửa hàng có thể nhập số lượng vỏ/ vỏ trả/ vỏ thế/ vỏ bán.

Số lượng vỏ: số vỏ đi theo hàng hóa

Số vỏ trả: số lượng vỏ khách hàng/ doanh nghiệp trả trong lần mua/ bán hàng đó.

Số vỏ thế: số lượng vỏ khách hàng/ doanh nghiệp thế trong lần mua/ bán hàng đó. (Khi trả vỏ thì số tiền tương ứng với số lượng vỏ thế sẽ được hoàn lại cho khách hàng. Nếu khách hàng/ doanh nghiệp không thế trước thì khoản tiền đó sẽ được ghi vào công nợ, khi trả vỏ sẽ được trừ trực tiếp).

Số vỏ bán: số lượng vỏ doanh nghiệp bán đứt cho khách hàng.

Quản lý công nợ vỏ khách hàng

Quản lý công nợ vỏ nhà cung cấp

Thống kê kho vỏ

Trải nghiệm ngay bản dùng thử tại đây! 

Phần mềm bán hàng bia nước ngọt