Cách quản lý kinh doanh xăng dầu hiệu quả

Cách quản lý kinh doanh xăng dầu hiệu quả

Bạn đang gặp khó trong quản lý kinh doanh xăng dầu? Chưa biết cách quản lý kinh doanh xăng dầu hiệu quả? 

Ứng dụng ngay phần mềm quản lý bán hàng xăng dầu, giải pháp quản lý toàn diện dành cho bạn!

 Quản lý kho hàng:

- Phiếu nhập và bảng kê các phiếu nhập hàng

- Phiếu xuất và bảng kê các phiếu xuất hàng

- Báo cáo nhập xuất tồn kho trong giai đoạn cần xem

- Báo cáo giá trị kho hàng: tồn kho, giá vốn, tổng tiền trong kho.

Quản lý thu chi:

- Phiếu thu và bảng kê phiếu thu: thu tiền bán hàng, thu tiền nợ

- Phiếu chi và bảng kê phiếu chi: chi trả nợ, chi điện nước, chi kho bãi, chi nhân công,...

- Bảng kê quỹ tiền mặt.

Quản lý công nợ khách hàng:

- Bảng kê nhật ký khách hàng mua hàng từ ngày đến ngày gồm mặt hàng, số lượng, đơn giá, tiền mua; tiền trả, còn nợ lại,...

- Bảng công nợ chi tiết

- Bảng tổng hợp công nợ

Kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận hàng bán: phân tích mỗi mặt hàng, ngành hàng, nhóm hàng lời bao nhiêu. Và tổng tiền lời.

- Kết quả lãi lỗ: Phân tích tiền thu, tiền chi theo từng nhóm. Và tính kết quả lãi lỗ.

Quyền quản trị:

- Quản lý người dùng trên hệ thống

- Phân quyền các chức năng cho nhân viên

Ngoài ra phần mềm quản lý bán hàng xăng dầu còn sao lưu và phục hồi dữ liệu của khi gặp có sự cố xảy ra, bảo đảm hệ thống ổn định và an toàn.  

Quý doanh nghiệp quan tâm tham khảo và tải bản dùng thử tại đây: phần mềm quản lý kinh doanh xăng dầu