Phần mềm Việt là phần mềm trên winform hay web?

Phần mềm Việt là phần mềm trên winform hay web?

Phần mềm Việt là phần mềm trên winform hay web?