Phần mềm Việt có giá bao nhiêu? Mua 1 lần hay theo tháng/ năm?

Phần mềm Việt có giá bao nhiêu? Mua 1 lần hay theo tháng/ năm?

Phần mềm Việt có giá bao nhiêu? Mua 1 lần hay theo tháng/ năm?