Phần mềm Việt bảo mật thông tin của khách hàng như thế nào?

Phần mềm Việt bảo mật thông tin của khách hàng như thế nào?

Phần mềm Việt bảo mật thông tin của khách hàng như thế nào?