Đây là phần mềm online hay offline? Không có mạng internet có dùng được không?

Đây là phần mềm online hay offline? Không có mạng internet có dùng được không?

Đây là phần mềm online hay offline? Không có mạng internet có dùng được không?