search

Tin Tức

Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

Điều 128 Thông tư này áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Chi tiết tại đây: http://trangtinphapluat.com/blog/t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-van-b%E1%BA%A3n-lu%E1%BA%ADt/tai-chinh-ngan-sach/thong-tu-752015tt-btc-cua-bo-tai-chinh-ban-hanh-sua-doi-dieu-128-thong-tu-2002014tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep/

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Mẫu biểu thông tư:

http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1416:thong-tu-97&catid=24:cacttcb-cvdk&Itemid=88

Thông tư số 31/2017/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC

Thông tư số 31/2017/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/6/2017.

Cụ thể, Điều 18 Thông tư số 99/2016/TT-BTC được bổ sung Khoản 4 với nội dung “Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ các Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế ngay trong ngày làm việc được ký ban hành".

Điều 19 Thông tư số 99/2016/TT-BTC cũng được sửa đổi với nội dung “Thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến".

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/6/2017./.

Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BTC

Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chi tiết vui lòng xem theo đường link dưới đây:

http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=935:thong-tu-64&catid=24:cacttcb-cvdk&Itemid=77

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và

1/ Về chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân:
2/ Về chi trang phục cho người lao động sửa đổi, bổ sung.
3/ Về khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác.
4/ Về chi trả tiền điện, tiền nước
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi

Chi tiết:

http://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj9Q1tTQCIiMjS_0I_ai8xLLM9MSSzPy8xBwQP8os3tnd0cPE3MfAwCDE0tTA08TJJMjS2cXA3dkYqCASqMAAB3A0IKQ_XD8KVYmFibsBSIm_n4dzoKGBpzFUAR4r_Dzyc1P1c6NyLD11HRUB_5i3ug!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0NRS0NWS1YwMDA5NTIwSU1FVkRMQTYwTzEw/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_vanban/sa_vanbanphapquy/vanban_thongtu/2015/330fb9c5-0759-445e-9997-d74d42461d1a

                                                                                              Nguồn: Tổng Cục Thuế

HỖ TRỢ

VIDEOS CLIP

VỊ TRÍ