search

Tin Tức

Thông tư số 31/2017/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC

Thông tư số 31/2017/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/6/2017.

Cụ thể, Điều 18 Thông tư số 99/2016/TT-BTC được bổ sung Khoản 4 với nội dung “Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ các Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế ngay trong ngày làm việc được ký ban hành".

Điều 19 Thông tư số 99/2016/TT-BTC cũng được sửa đổi với nội dung “Thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến".

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/6/2017./.

HỖ TRỢ

VIDEOS CLIP

VỊ TRÍ