Tin Tức

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

http://cucthue.angiang.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=987:nghi-dinh-121&catid=9:thu-gia-tr-gia-tng&Itemid=26

HỖ TRỢ

VIDEOS CLIP

VỊ TRÍ